امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه فضایی ایران و انجمن هوافضای ایران

خبر داخلی
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه فضایی ایران و انجمن هوافضای ایران
1399/08/12
13:44:15