انتخاب مدیر پروژه پارس ۱ به عنوان کارمند نمونه در جشنواره شهید رجایی

خبر داخلی
انتخاب مدیر پروژه پارس ۱ به عنوان کارمند نمونه در جشنواره شهید رجایی
1399/06/19
16:00:10