برگزاری وبینار آموزش فضایی در منطقه آسیا- اقیانوسیه در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری وبینار آموزش فضایی در منطقه آسیا- اقیانوسیه در پژوهشگاه فضایی ایران
1399/07/05
11:18:05