درخششی دیگر از جوانان پژوهشگاه فضایی ایران؛ اتمام موفقیت آمیز آزمون‌های پروازی پروژه سامانه سار هواپایه

خبر داخلی
درخششی دیگر از جوانان پژوهشگاه فضایی ایران؛ اتمام موفقیت آمیز آزمون‌های پروازی پروژه سامانه سار هواپایه
1399/08/18
17:35:13