دکتر صمیمی: روند پیشرفت پروژه ناهید۲ علیرغم شرایط کرونا با جدیت در حال پیگیری است

خبر داخلی
دکتر صمیمی: روند پیشرفت پروژه ناهید۲ علیرغم شرایط کرونا با جدیت در حال پیگیری است
1399/08/12
13:42:34