عزم ایران و آذربایجان برای ساخت ماهواره مشترک

خبر دولت
عزم ایران و آذربایجان برای ساخت ماهواره مشترک
1398/09/14
14:18:04