نشست مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه طرح‌های دانشگاهی برگزار شد

خبر داخلی
نشست مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه طرح‌های دانشگاهی برگزار شد
1398/05/15
18:23:14