نشست پژوهشگاه با سازمان فضایی ایران به منظور هم افزایی همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها

خبر داخلی
نشست پژوهشگاه با سازمان فضایی ایران به منظور هم افزایی همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها
1398/11/05
14:27:47