وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دیدار با رئیس آژانس فضایی آذربایجان در خصوص همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه فناوری فضایی مذاکره نمود

خبر دولت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دیدار با رئیس آژانس فضایی آذربایجان در خصوص همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه فناوری فضایی مذاکره نمود
1398/09/14
14:41:34