گام بلند پژوهشگاه فضایی ایران در تجاری‌سازی سرریز فناوری‌های فضایی: عملکرد موفق کمیته تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی در سال "جهش تولید"

خبر داخلی
گام بلند پژوهشگاه فضایی ایران در تجاری‌سازی سرریز فناوری‌های فضایی: عملکرد موفق کمیته تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی در سال
1399/10/24
18:49:09