گرامی داشت روز آتش نشانی و ایمنی در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

خبر داخلی
گرامی داشت روز آتش نشانی و ایمنی در پژوهشکده سامانه‌های  حمل و نقل فضایی
1399/07/07
18:14:45