آذری جهرمی در مراسم معارفه رییس جدید بازرسی وزارت ارتباطات:

خبر دولت
آذری جهرمی در مراسم معارفه رییس جدید بازرسی وزارت ارتباطات:
1399/08/11
08:50:49