خبرنامه داخلی

 خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

هفتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.

  خبرنامه داخلی، بهار ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، بهار ۱۳۹۹

هشتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل بهار پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.

 خبرنامه داخلی، پاییز 1398

خبرنامه داخلی، پاییز 1398

ششمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد. پژوهشگاه در فصل پاییز شاهد بازدید مشاور رئیس جمهور، برخی نمایندگان...

خبرنامه داخلی، تابستان 1398

خبرنامه داخلی، تابستان 1398

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به مناسبت روز کارمند؛ بـه یقیـن، اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق و متعهد، هیچگاه از یاد نخواهد رفت، چنانکه نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر در...