هفته جهانی فضا ۲۰۲۰ با شعار ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

رویداد بین الملل
هفته جهانی فضا ۲۰۲۰ با شعار ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند
1399/06/18
08:59:11