پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: وبینار ناوبری در عصر جدید فضا

رویداد داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: وبینار ناوبری در عصر جدید فضا
1399/08/10
09:02:20