برگزاری سمینار تخصصی آشکارسازی اهداف تصاویر ابرطیفی

داخلی
برگزاری سمینار تخصصی آشکارسازی اهداف تصاویر ابرطیفی
1398/10/23
18:45:11