برگزاری سمینار تخصصی کنترل حرارت ماهواره و نقشه توسعه صنعت فضایی کشور

خبر داخلی
برگزاری سمینار تخصصی کنترل حرارت ماهواره و نقشه توسعه صنعت فضایی کشور
1397/07/10
18:09:02