گزارش «دومین اردوی تابستانی پروژه ماهواره کوچک دانشجویی اپسکو» ارائه شد

خبر داخلی
گزارش «دومین اردوی تابستانی پروژه ماهواره کوچک دانشجویی اپسکو» ارائه شد
1397/06/28
16:24:04