برگزاری دوره آموزشی تاثیر رویکردهای نوین منابع انسانی و رفتار سازمانی در بهره‌وری سازمانی

خبر داخلی
برگزاری دوره آموزشی تاثیر رویکردهای نوین منابع انسانی و رفتار سازمانی در بهره‌وری سازمانی
1398/10/04
15:19:01