برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

خبر داخلی
برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان
1397/10/04
13:23:27