دستاورد‏های فنی طرح پژوهشی در مورد طراحی سیستم ایزولاسیون در ماهواره‎های سنجشی با پردیس دانشکده‌‏های فنی دانشگاه تهران - آذر ماه ۱۳۹۸

دستاورد‏های فنی طرح پژوهشی در مورد طراحی سیستم ایزولاسیون در ماهواره‎های سنجشی با پردیس دانشکده‌‏های فنی دانشگاه تهران - آذر ماه ۱۳۹۸