دستاورد‏های فنی طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه خواجه‏ نصیرالدین طوسی

دستاورد‏های فنی طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه خواجه‏ نصیرالدین طوسی