دستاورد‏ فنی طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه طراحی مفهومی اجکتور سیال ثانویه- دی ماه ۱۳۹۸

دستاورد‏ فنی طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه طراحی مفهومی اجکتور سیال ثانویه- دی ماه ۱۳۹۸