دستاورد‏ پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه پیش بینی سیستم جدایش شوک پایین اتصال ماهواره به بلوک انتقال مداری- دی ماه ۱۳۹۸

دستاورد‏ پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه پیش بینی سیستم جدایش شوک پایین اتصال ماهواره به بلوک انتقال مداری- دی ماه ۱۳۹۸