دستاورد مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و پردیس دانشکده‏‌های فنی دانشگاه تهران- تیر ماه ۱۳۹۸

دستاورد مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و پردیس دانشکده‏‌های فنی دانشگاه تهران- تیر ماه ۱۳۹۸