دفاع از پایان‏‌نامه طرح پژوهشی دانشگاهی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه شیراز

دفاع از پایان‏‌نامه طرح پژوهشی دانشگاهی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه شیراز