تولید فیلم پلی اتیلن سبک با پوشش نانو ساختار رس جهت کاهش نفوذ اکسیژن و افزایش عمر ماندگاری محصول غذایی

تولید فیلم پلی اتیلن سبک با پوشش نانو ساختار رس جهت کاهش نفوذ اکسیژن و افزایش عمر ماندگاری محصول غذایی