ساخت آشکارساز دستی مکشی برای شناسایی ترکیبات نیترو آروماتیک براساس روش طیف سنجی تحرک یونی

ساخت آشکارساز دستی مکشی برای شناسایی ترکیبات نیترو آروماتیک براساس روش طیف سنجی تحرک یونی