پلتفرم صلیبی بهینه‌سازی شده برای سازه ماهواره به منظور افزایش نسبت صلبیت به وزن

پلتفرم صلیبی بهینه‌سازی شده برای سازه ماهواره به منظور افزایش نسبت صلبیت به وزن