آگهی مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلام حریق

آگهی مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلام حریق