(جدید) آگهی تجدید مناقصه سیستم اعلام حریق

(جدید) آگهی تجدید مناقصه سیستم اعلام حریق