روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

ارسال نخستین کاوشگر به سیاره پروکسیما بی تا سال ۲۰۴۰

خبر بین الملل
ارسال نخستین کاوشگر به سیاره پروکسیما بی تا سال ۲۰۴۰
1396/02/03
22:47:04