روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

اسپیس ایکس مأموریتی متفاوت برای موشک فالکون ۹ در نظر دارد

خبر بین الملل
اسپیس ایکس مأموریتی متفاوت برای موشک فالکون ۹ در نظر دارد
1396/02/31
23:18:54