روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 23

اپسکو اولین جلسه گروه کارشناسی شبکه ایستگاه‌زمینی برنامه منظومه SMMS را برگزار کرد

خبر بین الملل
اپسکو اولین جلسه گروه کارشناسی شبکه ایستگاه‌زمینی برنامه منظومه SMMS را برگزار کرد
1399/02/29
14:48:55