روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 45

بیستمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی بین‌المللی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر بین الملل
بیستمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی بین‌المللی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1400/06/30
16:48:26