روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 149

توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران ارائه می‌شود‌: درس‌آموخته‌های پایش سیل ایران و برآورد خسارات آن با کاربرد فناوری فضایی در نشست کوپوس

خبر بین الملل
توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران ارائه می‌شود‌: درس‌آموخته‌های پایش سیل ایران و برآورد خسارات آن با کاربرد فناوری فضایی در نشست کوپوس
1398/11/19
17:10:20