روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 161

جلسه مشورتی غیررسمی کارگروه پایداری بلندمدت فعالیت‌های فضای ماورای جو کوپوس برگزار می‌شود

خبر بین الملل
جلسه مشورتی غیررسمی کارگروه پایداری بلندمدت فعالیت‌های فضای ماورای جو کوپوس برگزار می‌شود
1400/09/01
08:41:17