روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 25

دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل مجموعه وبینارهایی با موضوع اقتصاد فضا برگزار می‌کند

خبر بین الملل
دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل مجموعه وبینارهایی با موضوع اقتصاد فضا برگزار می‌کند
1399/03/24
13:02:36