روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 64

دومین سفینه رباتیک فضایی با مأموریت افزایش طول عمر ماهواره‌ها، با موفقیت در مدار قرار گرفت

خبر بین الملل
دومین سفینه رباتیک فضایی با مأموریت افزایش طول عمر ماهواره‌ها، با موفقیت در مدار قرار گرفت
1399/06/04
09:05:13