روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

رویترز: تیم فضایی روسی – آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

خبر بین الملل
رویترز: تیم فضایی روسی – آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید
1396/01/31
22:41:16