روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 64

فناوری فضاپایه انگلستان در خدمت مبارزه با کوید‌۱۹

خبر بین الملل
فناوری فضاپایه انگلستان در خدمت مبارزه با کوید‌۱۹
1399/01/27
16:21:23