روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

مالزی در حال تدوین یک طرح ملی برای رشد بخش فضایی خود است

خبر فضایی
مالزی در حال تدوین یک طرح ملی برای رشد بخش فضایی خود است
1400/10/06
16:15:25