روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا - اقیانوسیه زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌کند:

خبر بین الملل
مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا - اقیانوسیه زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌کند:
1401/02/23
14:38:26