روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

موفقیت شرکت لیدوس در اخذ قرارداد محموله میزبان FAA ماهواره مخابراتی تجاری

خبر بین الملل
موفقیت شرکت لیدوس در اخذ قرارداد محموله میزبان FAA ماهواره مخابراتی تجاری
1397/01/22
11:21:48