روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

پرتاب ماهواره جاسوسی آمریکا به مدار زمین همراه با قطع پخش تصاویر زنده آن

خبر بین الملل
پرتاب ماهواره جاسوسی آمریکا به مدار زمین همراه با قطع پخش تصاویر زنده آن
1396/02/11
23:12:16