روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

پرتاب ۱۰ ماهواره جدید ایریدیوم از سوی SpaceX

خبر بین الملل
پرتاب ۱۰ ماهواره جدید ایریدیوم از سوی SpaceX
1397/01/10
10:59:18