روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 73

چین یک ماهواره ارتباطی جدید به فضا پرتاب کرد

خبر بین الملل
 چین یک ماهواره ارتباطی جدید به فضا پرتاب کرد
1397/12/19
08:29:20