روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

کشف ابرزمینی با فاصله ۲۱ سال نوری از منظومه شمسی

خبر بین الملل
کشف ابرزمینی با فاصله ۲۱ سال نوری از منظومه شمسی
1396/03/09
10:37:05