روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 103

یک پرتاب ماهواره مکعبی 1 واحدی با اولین ماموریت تجاری خدمات پرتاب GK برنده شوید

خبر بین الملل
یک پرتاب ماهواره مکعبی 1 واحدی با اولین ماموریت تجاری خدمات پرتاب GK برنده شوید
1398/02/31
09:25:44