اتمام طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی " مدیریت ترافیک هوایی پرنده‌‎های بدون سرنشین درارتفاع کم با استفاده از نظریه بازی"

خبر داخلی
اتمام طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی
1400/05/06
11:03:55